Saturday, August 13, 2011

03.พระคาถาชินบัญชรพร้อมทั้งคำแปล


พระคาถาชินบัญชร
พร้อมทั้งคำแปล
.         ชะยาสะนะคะตา พุทธา           เชตวา  มารัง  สะวาหะนัง       
จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง             เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา.

พระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าใด /  ประทับบนชัยบัลลังก์ /
ทรงเป็นบุคคลผู้องอาจ พิชิตพญามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วย
ไพร่พลแล้ว / เสวยอมตรส  คืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ

.        ตัณหังกะราทะโย  พุทธา         อัฏฐะวีสะติ  นายะกา              
สัพเพ  ปะติฏฐิตา  มัยหัง         มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา.

พระพุทธเจ้าผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ /
มียี่สิบแปดพระองค์ มีพระตัณหังกรเป็นต้น / ขออัญเชิญพระจอมมุนี
ทั้งหมดนั้น มาประดิษฐานเหนือกระหม่อมของข้าพเจ้า

.        สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง            พุทโธ  ธัมโม  ทวิโลจะเน                    
สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง         อุเร  สัพพะคุณากะโร.

ขออัญเชิญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานที่ศีรษะ /
ขออัญเชิญพระธรรมประดิษฐานที่ดวงตาทั้งสอง /  ขออัญเชิญพระสงฆ์
ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งความดีทุกประการประดิษฐานที่อุระของข้าพเจ้า
           
.        หะทะเย   เม   อะนุรุทโธ          สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ            
โกณฑัญโญ  ปุพพะภาคัสมิง  โมคคัลลาโน  จะ วามะเก.        

ขอเชิญพระอนุรุทธะประดิษฐานอยู่ที่หัวใจ / พระสารีบุตร
อยู่ที่แขนเบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่ที่แขนเบื้องซ้าย /  พระ
อัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหน้า

.        ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง          อาสุง  อานันทะราหุลา            
กัสสะโป  จะ  มะหานาโม         อุภาสุง  วามะโสตะเก.

ขอเชิญพระอานนท์กับพระราหุลประดิษฐานที่หูเบื้องขวา /
พระมหากัสสปะกับพระมหานามะ ทั้งคู่ อยู่ที่หูเบื้องซ้ายของ
ข้าพเจ้า

.         เกสะโต  ปิฏฐิภาคัสมิง             สุริโย วะ  ปะภังกะโร               
            นิสินโน  สิริสัมปันโน               โสภิโต  มุนิปุงคะโว.

ขอเชิญพระโสภิตะจอมมุนี / ผู้มีแสงสว่างเพียงดังดวง -
อาทิตย์ / สมบูรณ์ด้วยสิริ / จงสถิตอยู่ที่ส่วนเบื้องหลังจากเส้นผม /
คือที่ท้ายทอยของข้าพเจ้า                               

.        กุมาระกัสสะโป  เถโร               มะเหสี  จิตตะวาทะโก             
            โส  มัยหัง วะทะเน  นิจจัง        ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร.

ขอเชิญพระกุมารกัสสปเถระ /  ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ /
มีคำพูดอันวิจิตรไพเราะ / เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรม / ประดิษฐาน
อยู่เป็นประจำที่ปากของข้าพเจ้า         

.        ปุณโณ  อังคุลิมาโล  จะ            อุปาลินันทะสีวะลี                   
            เถรา  ปัญจะ  อิเม  ชาตา          นะลาเต  ติละกา  มะมะ.

ขอเชิญพระปุณณะ พระองคุลิมาล พระอุบาลี / พระนันทะ
แลพระสีวลี / พระเถระทั้ง ๕ องค์นี้จงปรากฏเกิดเป็นดิลกรอยเจิม
ที่หน้าผากของข้าพเจ้า

.         เสสาสีติ   มะหาเถรา                วิชิตา  ชินะสาวะกา                  
            เอเตสีติ   มะหาเถรา                 ชิตะวันโต  ชิโนระสา              
ชะลันตา  สีละเตเชนะ              อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา.

ขอเชิญพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้ชนะกิเลสแล้ว /  เป็น
พระสาวกของพระชินเจ้า /  พระมหาเถระทั้ง  ๘๐  เหล่านี้ล้วน
ชนะกิเลสแล้ว / เป็นโอรสของพระชินเจ้า / รุ่งเรืองด้วยเดชแห่ง
ศีล / จงประดิษฐานที่อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า   

๑๐.       ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ              ทักขิเณ  เมตตะสุตตะกัง         
            ธะชัคคัง  ปัจฉะโต  อาสิ          วาเม  อังคุลิมาละกัง.

ขอเชิญพระรัตนสูตรปรากฏ   เบื้องหน้า / พระเมตตสูตร
ปรากฏ    เบื้องขวา /  พระธชัคคสูตรปรากฏ    เบื้องหลัง /
พระอังคุลิมาลสูตรปรากฏ   เบื้องซ้าย        

๑๑.       ขันธะโมระปะริตตัญจะ           อาฏานาฏิยะสุตตะกัง 
อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ            เสสา  ปาการะสัณฐิตา.

ขอเชิญพระขันธปริตร พระโมรปริตร / และพระอาฏานาฏิยสูตร / 
ปรากฏเป็นเครื่องกางกั้นในนภากาศ /   ขอเชิญพระปริตรและพระสูตร
ที่เหลือปรากฏเป็นปราการ                    

๑๒.      ชินาณาวะระสังยุตตา              สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา             พาหิรัชฌัตตุปัททะวา 
อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ             อะนันตะชินะเตชะสา.

ขอเชิญพระปริตรและพระสูตรอันประกอบด้วยอำนาจอันประเสริฐ
ของพระชินเจ้า / ประดับเป็นกำแพงเจ็ดชั้น / โรคภัย อุปัทวะทั้งภายนอก
ทั้งภายใน / อันเกิดแต่เหตุมีโรคลมและโรคดีเป็นต้น / จงถึงความหมด
สิ้นไปมิได้เหลือ / ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า

๑๓.      วะสะโต  เม  สะกิจเจนะ           สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร        
ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ             วิหะรันตัง  มะหีตะเล  
สะทา  ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ      เต  มะหาปุริสาสะภา.    

เมื่อข้าพเจ้ากระทำกิจของตนอยู่ในพระบัญชรของพระสัมมา-
สัมพุทธเจ้าทุกเมื่อ / ขอพระมหาบุรุษผู้องอาจทุกพระองค์เหล่านั้น / 
โปรดคุ้มครองข้าพเจ้าผู้อยู่ ณ พื้นแผ่นดิน / อันเป็นท่ามกลางแห่งบัญชร
ของพระชินเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด

๑๔.                  อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข
                                    ชินานุภาเวนะ   ชิตูปัททะโว               
                                    ธัมมานุภาเวนะ   ชิตาริสังโฆ              
                                    สังฆานุภาเวนะ   ชิตันตะราโย            
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต            จะรามิ   ชินะปัญชะเรติ.

ข้าพเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล /
มีอุปัทวะอันชนะแล้วด้วยอานุภาพแห่งพระชินเจ้า / มีหมู่ข้าศึกอันชนะแล้วด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมเจ้า / มีอันตรายอันชนะแล้วด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆเจ้า / เป็นผู้อันอานุภาพแห่งพระสัทธรรมปกป้องแล้ว / ดำเนินชีวิตอยู่ในบัญชรของพระชินเจ้า ดังนี้แล.

------------
ความนิยม

.  อาราธนาพระสมเด็จไปกับตัว           ภาวนาบทที่         
            .  สำหรับนักพูด  นักแสดง ก่อนพูดก่อนแสดง "                 
            .  สำหรับเสกน้ำล้างหน้า  เสกแป้งเจิม             "                  
            .  ต้องการแคล้วคลาดปลอดอันตราย               "                     
            .  สำหรับป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ                       "        ๑๒            
            .   อาราธนาขอให้คุณพระคุ้มครอง                  "        ๑๓, ๑๔ ---------------
                       

1 comment: